ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องพระบรมราโชวาทใบความรู้/ ใบงาน/ แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑
                                เรื่อง   พระบรมราโชวาท


แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้
ชื่อ………………………………………….……………เลขที่……..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
....................................................... 
คำสั่ง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกา  x  ลงในกระดาษคำตอบ
๑. คำว่า “His  Royal  Highness  Prince” มีความหมายว่าอย่างไร                                                        
     ก. เป็นคำนำหน้าพระนามพระราชโอรส          ข.  เป็นคำนำหน้าพระนามพระราชธิดา                
     ค. เป็นคำตามหลังพระนามพระราชโอรส        ง.  เป็นคำตามหลังพระนามพระราชธิดา
๒. พระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค์ ใครเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย                                               
     ก.  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ                             ข.  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์                          
     ค.  กรมหลวงปราจิณกิติบดี                             ง.  กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช                
๓.  พระราชโอรสพระองค์ใดทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร  ก
      ก. กรมพระจันทบุรีนฤนาถ                             ข.  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์                            
      ค. กรมหลวงปราจิณกิติบดี                             ง.  กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช                   
คำสั่ง  อ่านข้อความนี้แล้ว ตอบคำถามข้อ   ๔                                                                  
การซึ่งให้โอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้ เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สิน             เงินทองอื่น ๆ  ด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญ                
๔. คำกล่าวนี้มีความหมายตรงกับข้อใด                                                                               
ก. ความรู้ดูยิ่งล้ำ                สินทรัพย์                      
ข. ความรู้คู่เปรียบด้วย       กำลัง  กายเฮย      
ค. รู้ธรรมเทียบเท่าผู้           ทรงไตร            

ง. ลูกร้ายอย่าพึงปอง         มอบทรัพย์  ให้นา
๖. จากการศึกษาเรื่อง พระบรมราโชวาท นักเรียนคิดว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลที่มี ลักษณะเด่นที่สุดในข้อใด                                                                        
ก. ร่ำรวยและใช้เงินอย่างประหยัด                                                                                      ข. มองการณ์ไกลและรอบคอบ     
ค. มีความรักในเกียรติยศสูง                                                                                               ง. ให้ค่าเล่าเรียนอย่างเต็มที่เพราะเห็นความสำคัญของการศึกษา
๗. พระบรมราโชวาท มีคุณค่าทางด้านใดเด่นชัดที่สุด                                                                     ก. คุณค่าด้านเนื้อหา                                    ข. คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์                                   ค. คุณค่าด้านสังคม                                  ง. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์                  
.ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ ไม่ถูกต้อง
            ก.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน                               ข.  สมาคมแม่บ้านทุกเหล่าทัพ จัดอาหารเลี้ยงเด็กถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
            ค.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาลี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสมุทรสงคราม
            ง.  สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเด็กของมูลนิธิเด็กแห่งประเทศไทย
๙. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             เมื่อวันที่ ๒ เมษายน                                               ก. ประสูติ                                              ข. พระราชสมภพ                                               ค. สมภพ                                               ง. ทรงเกิด                                             
  ๑๐. ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลาคำที่ขีดเส้นใต้
ใช้วิธี เขียนในข้อใด                                                                                                                   
  ก. ถากถาง                                  ข.  เยาะเย้ย 
    ง. ตักเตือน                                 ง. เปรียบเทียบ  
                                      


ใบความรู้
เรื่องการเขียนแผนผังความคิด   หรือ    ผังมโนภาพ  หรือ  ผังมโนทัศน์
………………………………………………………………………………………………………
.         ความจริงที่เกี่ยวกับความคิดของมนุษย์
            ความจริงมีอยู่ว่า    บุคคลทุกคนสามารถเพิ่มกำลังความสามารถในการคิดของตนเองให้สูงขึ้น   เร็วขึ้น  กว้างไกลขึ้น     และมีคุณภาพยิ่งขึ้นได้    เมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้หลักการฝึกฝนความคิดความตั้งใจจริง
องค์ประกอบของความคิด
            ความคิดของคนเราประกอบขึ้นจากมโนภาพ    คือ    ภาพที่ปรากฏภายในใจของแต่ละคน   แม้จะมองไม่เห็นแตะต้องไม่ได้    แต่ทุกคนก็ทราบดีภายในใจของตนมีภาพต่าง     ปรากฏอยู่   เช่น    ภาพของป่าไม้   รถยนต์    ภูเขา    ท้องนา     ความอดอยาก    ความสนุกสนาน    ความกล้าหาญ   ความอดทน   เป็นต้น
สาเหตุที่คนเราเกิดมีมโนภาพ
            การที่คนเราเกิดมีมโนภาพขึ้นนั้น     เนื่องมาแต่สาเหตุที่สำคัญ      ประการ   ประกอบกัน     ได้แก่
            คนเรามีประสาทสัมผัสทั้งห้า    คือ   ตา  หู   จมูก    ลิ้น    และกาย     ได้สัมผัสกับสิ่งรอบตัว  และได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดมา
            คนเราได้เรียนรู้ภาษาและสามารถใช้คำพูดเรียกสิ่งที่ได้สัมผัสมาอย่างสม่ำเสมอ     เราอาจกล่าวได้ว่า  มโนภาพของคนเราแยกไม่ออกจากคำพูดในภาษา
ประเภทของมโนภาพ
            มโนภาพที่คนเราก็มีเหมือน     กัน    เมื่อผ่านพ้นระยะหนึ่งของชีวิตมาแล้ว    มี      ประเภท    ได้แก่    
            )   มโนภาพของวัตถุ   ได้แก่    สิ่งที่เป็นรูปภาพต่าง      เช่น    ปากกา    สมุด    ดินสอ    โต๊ะ   เก้าอี้  โรงเรียน  นาฬิกา   รถจักรยาน   ฯ ล ฯ    วัตถุเป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่เช่นนั้น     ไม่หายไปไหน  มีความสม่ำเสมออยู่อย่างนั้น  ตลอดระยะเวลาหนึ่ง
            )มโนภาพของเหตุการณ์  เช่น  การต่อสู้  การแข่งขั้น  การเรียน     การสอบ    ความโกรธ  ฟ้าผ่า   ฝนตก  ไฟดับ  ฯลฯ  เหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไป    เคลื่อนไหว     ไม่ทรงตัวอยู่
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นมีสภาพอย่างวัตถุหรือเหตุการณ์
            ความรู้สึกนั้นมีสภาพไม่ทรงตัวอยู่ตลอดไป    มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    เช่น   เดี๋ยวรัก    เดี๋ยวโกรธ      เดี๋ยวดีใจ     เดี๋ยวเสียใจ     ความรู้สึกจึงพออนโลมได้ว่าเป็นเหตุการณ์

มโนภาพที่ใกล้เคียงกัน
มโนภาพที่ใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ในใจของเรานั้นมีอยู่มากมายและมโนภาพแต่ละอย่างต่างอยู่อย่างเอกเทศแต่อาจนำมาเชื่อมโยง เข้าด้วยกันได้         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น