วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

                  ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์คลังความรู้
                    วิชา  ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท23101
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน